#5026
Gia Bảo
Thành viên

cộng đồng đam mê python Việt Nam

BÀI TẬP :   39  kiểm tra có phải là số chính phương hay không

 

 • import math
 • def ktcp(n):
 •     if n<0:
 •         return False
 •     x=int(math.sqrt(n))
 •     return (x*x==n)
 • n=int(input())
 • if ktcp(n):
 •     print(“Yes”)
 • else:
 •     print(“No”)
 • Phản hồi này đã được điều chỉnh 2 weeks, 6 days trước bởi Gia Bảo.