Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 62 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #4626

  Giải đáp từ bài 1 đến bài 100 ( nguồn: 300bàicode.vn )

  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 1 years, 2 months trước bởi Vi Tính Tấn Dân.
  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 2 weeks, 6 days trước bởi Vi Tính Tấn Dân.
  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 2 weeks, 6 days trước bởi Vi Tính Tấn Dân.
  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 2 weeks, 6 days trước bởi Vi Tính Tấn Dân.
  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 2 weeks trước bởi Vi Tính Tấn Dân.
  #5026
  Gia Bảo
  Thành viên

  cộng đồng đam mê python Việt Nam

  BÀI TẬP :   39  kiểm tra có phải là số chính phương hay không

   

  • import math
  • def ktcp(n):
  •     if n<0:
  •         return False
  •     x=int(math.sqrt(n))
  •     return (x*x==n)
  • n=int(input())
  • if ktcp(n):
  •     print(“Yes”)
  • else:
  •     print(“No”)
  • Phản hồi này đã được điều chỉnh 2 weeks, 6 days trước bởi Gia Bảo.
  #5033

  BÀI TẬP : 46 tìm x trong mảng hay không, nếu có in “Yes” và in ra vị trí còn ngược lại không có ghi ” No”

  1. n,x=map(int,input().split())
  2. a=list(map(int,input().split()))
  3. dem=0
  4. vt=0
  5. for i in range(len(a)):
  6.     if x==a[i]:
  7.         dem+=1
  8.         vt=i
  9.         break
  10. if dem==0:
  11.     print(‘No’)
  12. else:
  13.     print(‘Yes’)
  14.     print(vt)
  #5060

   

  BÀI TẬP :   34

   

  1. def ktnt(n):
  2.     i=2
  3.     while (i*i<=n) and (n%i!=0):
  4.         i+=1
  5.     return (i*i>n) and (n>1)
  6. #
  7. m,n=map(int,input().split())
  8. dem=0
  9. for i in range(m,n+1):
  10.     if ktnt(i):
  11.         print(i,end=” “)
  12.         dem+=1
  13. if dem==0:
  14.     print(“-“)
  #5061

  BÀI TẬP :   35 trung bình cộng các số nguyên tố từ m đến n

  1. def ktnt(n):
  2.     i=2
  3.     while (i*i<=n) and (n%i!=0):
  4.         i+=1
  5.     return (i*i>n) and (n>1)
  6. m,n=list(map(int,input().split()))
  7. tong=0
  8. dem=0
  9. for i in range(m,n+1):
  10.     if ktnt(i):
  11.         tong+=i
  12.         dem+=1
  13. if dem>0:
  14.     tbc=tong/dem
  15.     print(“%0.2f”%tbc)
  16. else:
  17.     print(“-“)
  • Phản hồi này đã được điều chỉnh 2 weeks, 5 days trước bởi Vi Tính Tấn Dân.
  #5063

  BÀI TẬP :   36 ước số chung lớn nhất

  1. a,b=map(int,input().split())
  2. while a!=b:
  3.     if a>b:
  4.         a=a-b
  5.     else:
  6.         b=b-a
  7. print(a)
  #5064
  Gia Bảo
  Thành viên

  import sys
  sys.stdin=open(‘D205.INP’,’r’)
  sys.stdout=open(‘D205.OUT’,’w’)
  def Mahoaxaus(s,k):
  tong=”
  for i in s:
  tong+=chr(ord(i)+k)
  return tong
  s=input()
  k=int(input())
  ketqua=Mahoaxaus(s,k)
  print(ketqua)

  #5126
  1. n=int(input())
  2. a=list(map(float,input().split()))
  3. demduong=0
  4. demam=0
  5. c=[]
  6. b=[]
  7. for i in range(len(a)):
  8.     if a[i]<0:
  9.         demam+=1
  10.         c.append(a[i])
  11.     if a[i]>0:
  12.         demduong+=1
  13.         b.append(a[i])
  14. print(demduong,demam)
  15. if demduong==0:
  16.     print(‘-‘)
  17. if demam==0:
  18.     print(‘-‘)
  19. for i in range(len(b)):
  20.     print(‘%0.0f’%b[i],end=’ ‘)
  21. print()
  22. for j in range(len(c)):
  23.     print(‘%0.0f’%c[j],end=’ ‘)
  #5127

  Bài 21:

  1. n=int(input())
  2. if n==1:
  3.     c=1*12000
  4. if 1<n<=30:
  5.     c=1*12000+(n-1)*10000
  6. if n>30:
  7.     c=1*12000+29*10000+(n-30)*9000
  8. print(c)
  #5128

  BÀI TẬP :   22

  1. n=int(input())
  2. if n<=50:
  3.     c=n*600
  4. if 50<n<=100:
  5.     c=50*600+(n-50)*800
  6. if 100<n<=200:
  7.     c=50*600+50*800+(n-50-50)*1100
  8. if n>200:
  9.     c=50*600+50*800+100*1100+(n-50-50-100)*1500
  10. print(c)

  BÀI TẬP :   23

  1. n=int(input())
  2. dem=0
  3. for i in range(1,n+1):
  4.     if i%3==0:
  5.         dem=dem+1
  6.         print(i,end=” “)
  7. if dem==0:
  8.     print(“-“)

  BÀI TẬP :   24

  1. n=int(input())
  2. dem=0
  3. for i in range(1,n+1):
  4.     if i%3==0:
  5.         dem+=1
  6. print(dem)
  #5129

  BÀI TẬP : 49

  1. n=int(input())
  2. a=list(map(int,input().split()))
  3. print(max(a),end=’ ‘)
  4. vt=a.index(max(a))
  5. print(vt)
  #5130

  BÀI TẬP : 50

  1. n=int(input())
  2. a=list(map(int,input().split()))
  3. a=sorted(a)
  4. print(*a)
  #5131

  BÀI TẬP :   55

  1. a=list(map(int,input().split()))
  2. Max=max(a)
  3. i=0
  4. while i<len(a):
  5.     if a[i]==Max:
  6.         a.pop(i)
  7.     else:
  8.         i+=1
  9. if len(a)>0:
  10.     print(max(a))
  11. else:
  12.     print(“-“)
  #5135

  BÀI TẬP :   56

  1. a=[]
  2. #Đọc dữ liệu nhiều dòng không biết mấy dòng (Khi nhập từ bàn phím, nhập xong enter 2 lần)
  3. while True:
  4.     try:
  5.         line=input()
  6.         try:
  7.             x = int(line)
  8.             a.append(x)
  9.         except ValueError:
  10.             break
  11.     except EOFError:
  12.         break
  13. #
  14. Min=min(a)
  15. i=0
  16. while i<len(a):
  17.     if a[i]==Min:
  18.         a.pop(i)
  19.     else:
  20.         i+=1
  21. Min=min(a)
  22. i=0
  23. while i<len(a):
  24.     if a[i]==Min:
  25.         a.pop(i)
  26.     else:
  27.         i+=1
  28. if len(a)>0:
  29.     print(min(a))
  30. else:
  31.     print(“-“)
  #5136

  BÀI TẬP :   57

  1. a=[]
  2. #Đọc dữ liệu nhiều dòng không biết mấy dòng (Khi nhập từ bàn phím, nhập xong enter 2 lần)
  3. while True:
  4.     try:
  5.         line=input()
  6.         try:
  7.             x = int(line)
  8.             a.append(x)
  9.         except ValueError:
  10.             break
  11.     except EOFError:
  12.         break
  13. #
  14. # Xoá trùng
  15. i=0
  16. while i<len(a)-1:
  17.     j=i+1
  18.     while j<len(a):
  19.         if a[i]==a[j]:
  20.             a.pop(j)
  21.         else:
  22.             j+=1
  23.     i+=1
  24. # Hết xoá trùng
  25. print(len(a))
  26. nguồn 300baicode.vn
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 62 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.