#5151

BÀI TẬP :   58

 1. n=int(input())
 2. a=[]
 3. for i in range(0,n):
 4.     line=int(input())
 5.     a.append(line)
 6. b=a.copy()
 7. # Xoá trùng
 8. i=0
 9. while i<len(b)-1:
 10.     j=i+1
 11.     while j<len(b):
 12.         if b[i]==b[j]:
 13.             b.pop(j)
 14.         else:
 15.             j+=1
 16.     i+=1
 17. # Hết xoá trùng
 18. c=[]
 19. for i in range(0,len(b)):
 20.     c.append(a.count(b[i]))#Đếm từng phần tử trong b xuất hiện trong a mấy lần
 21. for i in range(0,len(b)):
 22.     print(b[i],c[i])

 

 • Phản hồi này đã được điều chỉnh 1 weeks, 2 days trước bởi Vi Tính Tấn Dân.