#5159

BÀI TẬP :   66

  1. s=input()
  2. a=list(s)#Chuyển chuỗi sang mảng
  3. while a[0]==” “:
  4.     a.pop(0)
  5. s=””.join(a)#Chuyển mảng sang chuỗi
  6. print(s)