#5163

BÀI TẬP :   71

 1. s=input()
 2. x=input()
 3. y=input()
 4. s = s.replace(x, y)
 5. print(s)

BÀI TẬP :   72

 1. s=input()
 2. s=s.upper()
 3. print(s)

 

BÀI TẬP :   73

 1. s=input()
 2. s=s.lower()
 3. print(s)

 

BÀI TẬP :   74

 1. s=input().split()
 2. for i in range(len(s)-1,-1,-1):#In mảng theo thứ tự ngược
 3.     print(s[i],end=” “)

 

BÀI TẬP :   75

 1. s=input().split()
 2. for i in range(0,len(s)):
 3.     print((s[i])[::-1],end=” “)

 

BÀI TẬP :   76

 1. s1=input()
 2. s2=input()
 3. print(s1.count(s2))