#5164

BÀI TẬP :   77

 1. s1=input()
 2. a=list(s1)#Chuyển chuỗi sang mảng
 3. #Xoá trùng
 4. i=0
 5. while i<len(a)-1:
 6.     j=i+1
 7.     while j<len(a):
 8.         if a[i]==a[j]:
 9.             a.pop(j)
 10.         else:
 11.             j+=1
 12.     i+=1
 13. #
 14. s2=””.join(a)#Chuyển mảng sang chuỗi
 15. print(len(s2))