#5033

BÀI TẬP : 46 tìm x trong mảng hay không, nếu có in “Yes” và in ra vị trí còn ngược lại không có ghi ” No”

 1. n,x=map(int,input().split())
 2. a=list(map(int,input().split()))
 3. dem=0
 4. vt=0
 5. for i in range(len(a)):
 6.     if x==a[i]:
 7.         dem+=1
 8.         vt=i
 9.         break
 10. if dem==0:
 11.     print(‘No’)
 12. else:
 13.     print(‘Yes’)
 14.     print(vt)