#5061

BÀI TẬP :   35 trung bình cộng các số nguyên tố từ m đến n

 1. def ktnt(n):
 2.     i=2
 3.     while (i*i<=n) and (n%i!=0):
 4.         i+=1
 5.     return (i*i>n) and (n>1)
 6. m,n=list(map(int,input().split()))
 7. tong=0
 8. dem=0
 9. for i in range(m,n+1):
 10.     if ktnt(i):
 11.         tong+=i
 12.         dem+=1
 13. if dem>0:
 14.     tbc=tong/dem
 15.     print(“%0.2f”%tbc)
 16. else:
 17.     print(“-“)
 • Phản hồi này đã được điều chỉnh 2 weeks, 5 days trước bởi Vi Tính Tấn Dân.