#5136

BÀI TẬP :   57

 1. a=[]
 2. #Đọc dữ liệu nhiều dòng không biết mấy dòng (Khi nhập từ bàn phím, nhập xong enter 2 lần)
 3. while True:
 4.     try:
 5.         line=input()
 6.         try:
 7.             x = int(line)
 8.             a.append(x)
 9.         except ValueError:
 10.             break
 11.     except EOFError:
 12.         break
 13. #
 14. # Xoá trùng
 15. i=0
 16. while i<len(a)-1:
 17.     j=i+1
 18.     while j<len(a):
 19.         if a[i]==a[j]:
 20.             a.pop(j)
 21.         else:
 22.             j+=1
 23.     i+=1
 24. # Hết xoá trùng
 25. print(len(a))
 26. nguồn 300baicode.vn