#5135

BÀI TẬP :   56

 1. a=[]
 2. #Đọc dữ liệu nhiều dòng không biết mấy dòng (Khi nhập từ bàn phím, nhập xong enter 2 lần)
 3. while True:
 4.     try:
 5.         line=input()
 6.         try:
 7.             x = int(line)
 8.             a.append(x)
 9.         except ValueError:
 10.             break
 11.     except EOFError:
 12.         break
 13. #
 14. Min=min(a)
 15. i=0
 16. while i<len(a):
 17.     if a[i]==Min:
 18.         a.pop(i)
 19.     else:
 20.         i+=1
 21. Min=min(a)
 22. i=0
 23. while i<len(a):
 24.     if a[i]==Min:
 25.         a.pop(i)
 26.     else:
 27.         i+=1
 28. if len(a)>0:
 29.     print(min(a))
 30. else:
 31.     print(“-“)